ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม เบอร์แบบเติมเงิน / เงินหมด / วันหมด Storage ลูกค้ายังอยู่เท่ากับก่อนระงับหรือไม่ ตอบ กรณีถูกระงับบริการ ในส่วนของพื้นที่ในการเก็บไฟล์ (storage) ที่ได้จากดีแทคจะไม่สามารถใช้งานได้ โดยลูกค้าจะถูกลด storage ให้เหลือ 2GB (standard ของ Capture)
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้าถูกระงับบริการ post  ระงับการโทร , ติดตามหนี้ ยังคงใช้งาน Storage เท่าเดิมหรือไม่ ตอบ กรณีถูกระงับบริการ ในส่วนของพื้นที่ในการเก็บไฟล์ (storage) ที่ได้จากดีแทคจะไม่สามารถใช้งานได้ โดยลูกค้าจะถูกลดพื้นที่ในการเก็บไฟล์ให้เหลือ 2GB (standard ของ Capture)
ดูบทความเต็ม
คำถาม  ลูกค้าย้ายจาก ลูกค้าย้าย/โอนสิทธิ์ จากรายเดือน เป็นเติมเงิน หรือจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือ  indi  To Corp.  ระบบจะลบรูป และ Storeage ลูกค้า หรือไม่  หากลบจะมีเวลาให้ลูกค้าลบรูปเท่าใด ตอบ การเปลี่ยนจาก ลูกค้าย้าย/โอนสิทธิ์ จากรายเดือน เป็นเติมเงิน หรือจากเติมเงินเป็นรายเดือนทางลูกค้ายังจะได้
ดูบทความเต็ม