ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม เครื่อง Local Brand เมื่อเปิดใช้งาน Data Roaming และย้ายพื้นที่ใช้งานไปมาระหว่าง 3G 850MHz และ 3G 2100MHz จะมี Pop-up ถามก่อนการ Roaming ทุกครั้ง ควรทำอย่างไร? ตอบ เนื่องจากเครื่อง Local Brand มีการตั้งค่าเตือนโรมมิ่งเป็น “เสมอ” ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเตือนโรมมิ่งเป็น “ไม่เคย” โดยเข้าไปที่ การตั้งค่า (Settings); การจัดการ SIM (SIM management); โรมมิ่ง (Roaming); แสดงตัวเตือนโรมมิ่ง (Show roaming reminder)
ดูบทความเต็ม