ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม บริการเสริม dtac internet: กรณีลูกค้าเดินทางไปต่างประเทศ ต้องทำการตั้งค่าบริการเสริม Data roaming อย่างไร? ตอบ ไม่ต้องทำการตั้งค่าที่มือถือใด ๆ เพิ่มเติม โดยจะใช้การตั้งค่าที่เคยตั้งไว้ตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยตามปกติ แต่ต้องเปิดบริการ International Roaming ก่อนจึงจะสามารถใช้งาน data roaming ได้
ดูบทความเต็ม