Jutatan1205
Viewers

ส่งข้อความไม่ได้

เวลาส่งข้อความ จะขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้ เกิดข้อผิดพลาด38 ใช้091558XXXX เบอร์ ค่ะใช้รายเดือน