Bankk250912
New Contributor

สอบถาม

มีข้อความว่า
เริ่มใช้บริการคุมได้สบายใจได้แล้ว ยอดแจ้งควบคุมที่คุณกำหนดคือ 400.00 บาทต่อรอบบิลค่ะ
และอีข้อความนึ่ง
วงเงินค่าใช้บริการของคุณได้ปรับจาก 1000.00 บาท เป็น 1400.00 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 03-09-2017
มันหมายความว่าอย่างไรคับ
1 คำตอบ 1
DigitalFast
Quality Reviewer

เรื่อง: สอบถาม

เรียนคุณ @Bankk250912

ยอดแจ้งควบคุมกำหนดคือ 400 บาทต่อรอบบิล คือ หากใช้งานในรอบบิลนั้นถึง 400 บาท จะมี SMS แจ้งเตือน
เพื่อช่วยควบคุมไม่ให้ค่าใช้บริการเกินจาก 400 บาทต่อรอบบิล

วงเงินค่าใช้บริการ หมายถึง วงเงินที่กำหนดให้สามารถใช้งานได้ หากใช้ไม่เกิน 1,400 บาท จะไม่ถูกระงับการใช้บริการครับ

หรือถ้าใช้ใกล้เต็มวงเงิน  หากชำระยอดเข้ามา  ระบบก็จะปรับยอดวงเงินค่าใช้บริการคงเหลือ..ให้ครับ

 

ทั้งนี้สามารถปรับเพิ่ม - ลดวงเงินค่าใช้บริการ ได้ด้วยตนเอง โดยกด *146*1*วงเงินที่ต้องการ# โทรออกครับ