ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม การลงทะเบียนซิมระบบเติมเงินมีค่าบริการหรือไม่? ทำไมถึงต้องลงทะเบียนในระบบเติมเงิน? ตอบ ทาง กสทช. มีนโยบายให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมทุกเครือข่าย มีหน้าที่จะต้องดำเนินการลงทะเบียนให้กับลูกค้าระบบเติมเงินทุกท่าน เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการในการแสดงความเป็นผู้ใช้บริการในอันที่จะได้รับความคุ้มครองในทางกฎหมาย และเพื่อป้องกันมิจฉาชีพใช้ช่องทางการไม่ลงทะเบียนในการกระทำความผิดต่อความมั่นคง ยาเสพติด การก่ออาชญากรรม จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพียงผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลเลขประชาชน 13 หลักก็สามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความเป็นผู้ใช้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การระงับหรือยกเลิก หรือการไม่ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการรายใดที่ไม่ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ
ดูบทความเต็ม