ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม เมื่อระบบแจ้งว่า "จำนวนการสั่งซื้อเกินขีดจำกัดในการทำธุรกรรมของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการมือถือคุณ" (Purchase exceeds your transaction limit. Contact your mobile operator.) มันแปลว่าอะไร? ตอบ แปลว่า คุณกำลังซื้อสินค้าเกินขีดจำกัด หากคุณเป็นลูกค้าดีแทคเติมเงิน:  สามารถซื้อ สินค้าและบริการได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 1,200 บาทต่อวัน   หากคุณเป็นลูกค้าดีแทครายเดือน: สามารถซื้อสินค้าและบริการได้ไม่เกิน 800 บาทต่อรายการต่อวัน โดยต้องมีอายุใช้งานตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป    
ดูบทความเต็ม