คำถาม

การลงทะเบียนซิมระบบเติมเงินมีค่าบริการหรือไม่? เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนซิมระบบเติมเงินมีอะไรบ้าง?

ตอบ

กรณีบุคคลธรรมดา

  1. บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
  2. ซิมการ์ดของเลขหมายที่ต้องการลงทะเบียน
  3. แบบฟอร์มลงทะเบียน

กรณีนิติบุคคล

  1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
  3. หนังสือมอบอำนาจ
  4. หนังสือรับรองบริษัทฯ โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
  5. ซิมการ์ดของเลขหมายที่ต้องการลงทะเบียน
  6. แบบฟอร์มการลงทะเบียน
ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎22-09-2014 09:31
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง