akoeza
Just browsing

ย้ายค่ายออนไลน์

ทำการย้ายค่ายออนไลน์แล้ว ได้รับซิมแล้ว ไม่ทราบจะได้รับเครื่องวันไหนคะ นี่ผ่านมาอาทิตย์กว่าแล้วคะ เงียบมากๆ