New here

ชื่อการจองต้องตรงกับบัตรที่เราจะใช้รูดหรือไม่

อยากทราบว่าจอง Samsung galaxy s8 ไป ในชื่อของเราแต่ใช้บัตรรูดเป็นชื่อของคนอื่นได้หรือไม่