ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม การใช้งานซิมเสริมจำเป็นต้องมีการตั้งค่าเครื่องหรือไม่? ตอบ การใช้งานซิมเสริมหลังจากโอนย้ายข้อมูลมายัง TriNet จำเป็นต้องตั้งค่าเครื่องเพื่อการใช้งาน internet/MMS ตามประเภทอุปกรณ์ที่ใช้งาน
ดูบทความเต็ม
คำถาม สำหรับเครื่องที่มีการใช้งาน 2 SIM ต้องทำการตั้งค่าเครื่องอย่างไร? ตอบ ต้องทำการตั้งค่าเครื่อง (APN Setting) ทั้ง 2 SIM จึงจะสามารถใช้งาน Internet/MMS ได้ทั้ง 2 SIM
ดูบทความเต็ม