ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม รหัส mmi ไม่ถูกต้อง ตอบ สำหรับปัญหาดังกล่าว เกิดจาก ERROR MMI เป็น error ที่ตัวเครื่อง ไม่สามารถส่ง ussd หรือการเช็คยอด ผ่านระบบอัตโนมัติด่วนพิเศษออกมาจากเครื่องได้ในขณะนั้น แนะนำให้ปิดเครื่องแล้วลองทำรายการเรื่อยๆ ค่ะ ก็จะสามารถใช้งานได้ หรือหากยังไม่ได้ ต้อง update software กับทางศูนย์ของเครื่อง
ดูบทความเต็ม