ผู้ชมขาประจำ

dtac Mobile Care Service

dtac Mobile Care Service
บริการตรวจสภาพและส่งซ่อมสมาร์ทโฟน เฉพาะหน้าจอ หรือ ทั้
งเครื่องและหน้าจอ
ข้อตกลงการให้บรกิ าร dtac Mobile Care Service
“บริการ” หมายถึง บริการเปลี่ยนอะไหล่ และบริการตรวจสภาพเครื่องลงทะเบียนตามขอบเขตการ
ให้บริการในข้อ 2
“เครื่องลงทะเบียน” หมายถึง เครื่องโทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต หรือนาฬิ
กาสมาร์ทวอช ที่ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ
“ค่าบริการ” หมายถึง ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่เรียกเก็บจากผูใช้ ้บริการ
“ผูให้ ้บริการ” หมายถึง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด
“ผูใช้ ้บริการ” หมายถึง ลูกค้าที่สมัครใช้บริการ
“ผูจัดท� ้ าบริการ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการให้ด�าเนินการจัดท�าบริการตามข้อตกลงนี้ให้แก่
บริษัท ซันเดย์ อินส์ จ�ากัด
1. ระยะเวลาของการให้บรกิ าร
บริการ dtac Mobile Care Service มีระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนนับแต่วันที่ผูใช้ ้บริการสมัครใช้บริการกับผูให้ ้
บริการตามช่องทางและวิธีการที่ผูให้ ้บริการก�าหนดการให้บริการจะสิ้
นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้
ใช้บริการแจ้งยกเลิกบริการตามวิธีการที่ผู้
ให้บริการก�าหนด ซึ่งผู้
ใช้บริการสามารถแจ้งยกเลิกการสมัครใช้
บริการได้ตลอดเวลาโดยจะมีผลในรอบเดือนถัดไป หรือ
1.2 ผูให้ ้บริการไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผูใช้ ้บริการ
2. ขอบเขตการให้บรกิ าร
ผูให้ ้บริการตกลงให้บริการแก่ผูใช้ ้บริการ ผ่านการด�าเนินการของผูจัดท� ้ าบริการภายใต้ขอบเขตการให้บริการ ดังนี้
2.1 บริการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องลงทะเบียน
แพ็คเกจ ดูแลหน้าจอ: ครอบคลุมการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียนกรณีมีการใช้งานผิดปกติและการเปลี่ยน
อะไหล่ กระจก หน้าจอ อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ผู้
ให้บริการประกาศก�าหนด ณ วันที่ผู้
ใช้บริการสมัครใช้
บริการ แพ็คเกจ ดูแลหน้าจอ และ ตัวเครื่อง: ครอบคลุมการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียนกรณีมีการใช้งาน
ผิดปกติและการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ (หน้าจอ กลอง เมนบอร์ด ฝาหลัง) อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ผู ้ ให้ ้
บริการประกาศก�าหนดณ วันที่ ผูใช้ ้บริการสมัครใช้บริการ
2.2 บริการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียน
2.2.1 บริการรับ-ส่ง เครื่องลงทะเบียนถึงที่บ้านหรือที่ท�างาน (door-to-door)
2.2.2 บริการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียน กรณีพบการใช้งานผิดปกติ
2.2.3 บริการส่งเครื่องลงทะเบียนต่อให้ตัวแทนแต่งตั้
งหรือศูนย์บริการของผูผลิต ส� ้ าหรับการตรวจสอบ
สภาพและข้อขัดข้องในการใช้งาน
2.2.4 บริการเครื่องทดแทนใช้งานระหว่างน�าเครื่องลงทะเบียนเข้ารับบริการที่มีระบบปฏิบัติการเดียวกัน
และมียี่ห้อและรุ่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเครื่องลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้
ใช้บริการเรียกใช้บริการ
dtac Mobile Care Service ในขณะที่เครื่องลงทะเบียนของผู้
ใช้บริการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาการ
รับประกัน หรือ ความคุมครองจากผู ้ ผลิต ผู ้ จัดท� ้ า บริการจะด�าเนินการเรียกรองผลประโยชน์เหล่านั ้ น

ในนามของผูใช้ ้บริการเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผูใช้ ้บริการ
3. สิทธได้ร ิ บบร ั กิ าร
ผูใช้ ้บริการสามารถเรียกใช้บริการได้จ�านวน 1 ครังตลอดระยะเวลาสัญญา ้
4. ขอบเขตที่อยู่นอกเหนือ การให้บรกิ าร dtac Mobile Care Service
4.1 กรณีที่เครื่องลงทะเบียน มีการแกไขดัดแปลง โดยช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนแต่งตั ้ ้
งหรือศูนย์บริการของผูผลิต ก่อนที่ ้
จะมีการเรียกใช้บริการ ซึงจะเป็นผลให ่ ้ศูนย์บริการของผูผลิตปฏิเสธการให ้ ้บริการโดยสิ้
นเชิง
5. วิธกี ารเรยกใช้บร ี กิ ารตรวจสอบและ/หรอบร ื กิ ารเปลี่ยนอะไหล่
ในการเรียกใช้บริการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียนและเปลี่ยนอะไหล่ (กรณีจ�าเป็น) มีขั้
นตอนที่ผู้
ใช้บริการจะต้อง
ปฏิบัติตาม ดังนี้
5.1 โทรแจ้งผูจัดท� ้ าบริการ เพื่อขอใช้สิทธิบริการ dtac Mobile Care Service เพื่อตรวจสอบเครื่องลงทะเบียน ์
ที่ หมายเลข โทร 02-026-3355
5.2 ผูใช้ ้บริการ ต้องแจ้งรายละเอียดแก่ คอลเซนเตอร์ของผูจัดท� ้ าบริการ ดังนี้
ก. หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับผูให้ ้บริการ
ข. หมายเลขอีมีเครื่องลงทะเบียน (IMEI Number)
ค. บรรยายลักษณะ หรือ อาการที่พบ
ง. ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อกลับ