นักตอบตัวยง

original.jpg

 

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมงาน DevFest Hackathon 2016 ได้แก่

 

คุณ บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ

คุณ รัฐ จิโรจน์วณิชชากร

คุณ Dana Nlouin

คุณ Uratchwee Unhalekhaka

คุณ สัจพจน์ เอี่ยมโอภาส

คุณ ศศิวกาน บุญธรรม

คุณ มณฑิตา วิเชียรฉาย

คุณ เมทินี ณ ระนอง

คุณ นภสรณ์ มะยานนท์

คุณ ภมรพล ประเสริฐศิริสุข

คุณ Nuchana Ukrit

คุณ กีรติกานต์ กล้าหาญ

คุณ จักร บุญประสงค์

คุณ สราวุธ ชีวรัตนาพันธ์

คุณ นายภูมิปรินทร์ มะโน

คุณ ภมร อินทสอน

คุณ กิตติภณ ดิษฐบรรจง

คุณ Jintana Pattanatornchai

คุณ อภิสิทธิ์ อธิโชคอุดมชัย

คุณ ธีระพงษ์ ดำรงค์ไชย

คุณ ภชิดากร ศรีกิจเกษมวัฒน์

คุณ Surachet Songsakaew

คุณ Wassana Binmarnhem

คุณ Thianwullah Suratithamgulyah

คุณ Atcharush Sawatditanasanr

คุณ จิโรจ แก้วมณี

คุณ ณภัทร์ปุลพร เทียนสุวรรณ

คุณ Naruemol tarugsa

คุณ โกศล พุทธเจริญลาภ

คุณ Sansern Kanmano

คุณ ปริยานุช ไกรวิลาส

คุณ พรชนก ไพโรจน์

คุณ คริสโตเฟอร์ อึ้ง

คุณ Pijak Jirapiwong

คุณ นาย อภิชาติ เกาะดี

คุณ จุลพงษ์​ โสตถิไพศาล

คุณ ภคนันท์ จัทร์กล่ำ

คุณ สาโรช คุณวุฒิพร

คุณ วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์

คุณ นิธิมา ชัยวรโชติพงศ์

คุณ สืบสกุล โกเมนศักดิ์

คุณ ดุสิต บาฮา

คุณ ทายาท ก่อศรีเจริญพันธุ์

คุณ สุเมธ เขมานนท์

คุณ ภาชรี ธูรกฤษณา

คุณ ธีรโรจน์ อุลิต

คุณ วิชิตา โขมรัตน์

คุณ ชลธิชา กุลดิลก

คุณ กนกอร เตชสิโรดม

คุณ ธีภพ กิจวัฒนะ

 

ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมงานในวันที่ 27 พ.ย.นี้ กรุณาส่ง ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของท่านมาที่ dtacaccelerate@gmail.com เพื่อยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 25 พ.ย. เวลา 17:00